Të Drejtat e Punës dhe Pensionet

Të drejtat e punës dhe pensionet janë dy koncepte të ndërlidhura. Të drejtat e punës janë ato të drejta që lidhen me punonjësit dhe punëdhënësit e tyre në kryerjen e detyrimeve të tyre siç parashikohet në legjislacionin e punës. Pensionet janë pagesat e fituara nga punëtorët me rastin e daljes në pension si rezultat i moshës ose arsyeve shëndetësore, të cilat lidhen me kontributet e tyre të pagave të deponuara në fondet e tyre përkatëse të pensionit gjatë kohës sa ishin aktivë në punësim. Të drejtat e punës mund të shkelen nga punëdhënësit në aspektin e orëve të punës, kushteve, pagesës, pushimeve ose të drejtave të tjera. Kjo gjithashtu mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë negativ në pagesat e mëvonshme të pensionit në rast se punëdhënësit shkelin të drejtat e punës ose bëjnë përjashtime të padrejta.

Ekipi ynë ligjor ofron një gamë të plotë të shërbimeve siç janë përgatitja e shkresave, paraqitja e kundërshtimeve dhe apelimeve në të gjitha rastet që lidhen me të drejtat e punësimit dhe pensionet. Ne gjithashtu bashkëpunojmë ngushtë me ekspertë të shëndetit dhe sigurisë, si dhe mjekë të cilët mund të analizojnë raste të veçanta për të mbështetur kërkesat për kompensim, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ne gjithashtu mund të ndihmojmë në kërkesat për pagesë të pensioneve nga jashtë vendit nëse keni kaluar kohë në punësim atje, si dhe marrjen e pensioneve nga shtetet e ish-Jugosllavisë. Avokatët tanë kanë përvojë në çështjet gjyqësore të punës dhe janë të gatshëm t’ju ndihmojnë para organeve administrative dhe gjyqësore, pavarësisht nëse kjo mund të jetë e lidhur me të drejtat e punës ose kërkesat për pension.